ਸਕੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

COVID INFORMATION

  • The school asks parents to ensure all students wear a mask at school if a household member has Covid-19

  • Students need to be tested twice per week with RAT tests, or 5 times per week if they are a close contact.

2022 ਸਕੂਲ ਫੀਸ

ਬੁਨਿਆਦ

1/2

3/4

5/6

ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ